Maandelijks archief 30 januari 2019

Inloggen via LinkedIn

Deze website heeft een integratie met je LinkedIn account. We respecteren uiteraard je privé gegevens en anderen zien alleen je gegevens zoals ze die ook op je LinkedIn vinden. Behoort iemand tot je contacten dan ziet hij mogelijk meer dan mensen die geen LinkedIn hebben of geen contact van je zijn.

Context i-plein

De digitale wereld waarin wij leven wordt voor een belangrijk deel bepaald door de politieke ambities van de Rijksoverheid.

In de kamerstuk 26643, nr. 573 staat het volgende:

Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:

  1. Onze Minister van Binnenlandse Zaeken en Koninkrijksrelaties kan na overleg met Onze Ministers die het mede aangaat kaders vaststellen ter bevordering van de eenheid, de kwaliteit of de efficiëntie van de bedrijfsvoering en de informatiesystemen van de ministeries. Daarbij kan hij:
  • werkzaamheden aanwijzen die ten behoeve van alle of een daarbij aangegeven deel van de ministeries zullen worden uitgevoerd door een daarbij aangegeven organisatieonderdeel van de ministeries
  • voorzieningen aanwijzen die in verband met de noodzakelijke interoperabiliteit of beveiliging voor bepaalde informatiesystemen van alle of een daarbij aangegeven deel van de ministeries zullen worden gebruikt.

In het regeerakkoord van Rutte iii staat in paragraaf 2.4 het volgende:

We investeren in onderzoek en innovatie, omdat we zien dat Nederland alles in huis heeft om als beste oplossingen te vinden voor digitalisering en globalisering. We kunnen sociaal, economisch en digitaal de Europese koploper worden.

In de I-agenda staan twee onderwerpen, die ook een rol spelen:

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan betrouwbare informatie en data en goedwerkende, samenhangende en robuuste ICT.

In het derde hoofdstuk wordt de ambitie uitgesproken om “een samenhangende Rijksdienst” te hebben:

Het belang van samenwerken binnen de Rijksdienst neemt verder toe. Rijksambtenaren moeten efficiēnt kunnen samenwerken, daarbij ondersteund door goedwerkende en samenhangende ICT. Er moet rekening gehouden worden met eigen eisen die internationale samenwerkingsverbanden van ministeries kunnen stellen aan die samenwerking. Daarom zijn gezamenlijke rijksbrede inrichtingskosten voor interopoerabiliteit nodig.

De Rijksoverheid noemt in haar publicatie op het web daarnaast het volgende:

Stapsgewijs verbeteren van informatiehuishouding (Rijk aan Informatie)

Tijdens de planperiode (tot eind 2018) ontwikkelen we principes en standaarden om de informatiehuishouding van de rijksdienst stapsgewijs te verbeteren. Dit programma is een coproductie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het programma bestaat voortdurend uit twee tot vier deelprojecten, die elk gericht zijn op een concreet resultaat of op het oplossen van een concreet probleem.

In 2016 zijn de deelprojecten: bewaren en archiveren van email en samenwerken in documenten. Deze deelprojecten worden ondersteund door een doorlopend deelproject dat de wensen en prioriteiten van medewerkers in kaart brengt en interventies ontwerpt om verbeteringen effectief bekend te maken en te implementeren.

Voorbeeld slideshow

Informatieplein

Een informatieplein bestaat uit twee lettergrepen. Informatie en Plein.

Informatie (van Latijn  informare: “vormgeven, vormen, instrueren”) is alles wat kennis toevoegt en zo onwetendheid, onzekerheid of onbepaaldheid vermindert. (bron Wikipedia).

Van Dale zegt het volgende over het begrip informatie:
in·for·ma·tie (de; v; meervoud: informaties) inlichting, gegevens 2  elk gegeven dat door een computer kan worden gelezen./

Een plein is een onbebouwde ruimte omgeven door gebouwen en maakt deel uit van het stratennet van een stad of dorp. Pleinen hebben vaak een eigen (straat)naam, maar heten soms ook simpelweg Plein, zoals Plein in Den Haag. Pleinen zijn vaak versierd met beeldhouwwerkfonteinen, verfraaide straatmeubilair (lantaarnpalenzitbanken). (bron Wikipedia).

Van Dale zegt het volgende over het begrip plein:

plein (het; o; meervoud: pleinen) open, onbebouwde ruimte tussen bouwwerken.

Het woord informatieplein bestaat niet in Wikipedia noch in Van Dale, maar wat wij verstaan onder Informatieplein is een virtueel plein omgeven door een netwerk van toepassingen, (data)bronnen en koppelingen naar andere ‘pleinen’ die samen een logisch geheel vormen. Dit logische geheel staat ter beschikking van de Rijksambtenaar en ondersteunt de ambtenaar in zijn dagelijkse werk op een heel logische en vriendelijke manier.